Luôn chuốc rượu tăm vẫn thấy thường
Khăn thơm lụa mỏng lót sen vàng
Dẫu cho áo đượm nồng men rượu
Vẫn đậm sóng tình khóc mắt dâng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)