Luôn chuốc rượu tăm vẫn thấy thường
Khăn thơm lụa mỏng lót sen vàng
Dẫu cho áo đượm nồng men rượu
Vẫn đậm sóng tình khóc mắt dâng


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)