Ra khỏi động phòng dáng mảnh mai
Cành hoa lướt đất lụa buông dài
Bên quân đính chặt đôi uyên nhỏ
Hương thoảng sen vàng bước bước bay


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)