Dài ngắn thon thon búp ngọc hồng
Nghiêng con giấy Thục sáng bên song
Không cho chàng thấy che tay lụa
Học viết uyên ương chữ chửa xong


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)