Dài ngắn thon thon búp ngọc hồng
Nghiêng con giấy Thục sáng bên song
Không cho chàng thấy che tay lụa
Học viết uyên ương chữ chửa xong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)