Trên ghế hoa mây kết mặt bằng
Quần màu lục đỏ thướt tha buông
Đạp thanh các bạn thường hay rủ
Bước nhỏ giày uyên chẳng dễ dàng


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)