Trên ghế hoa mây kết mặt bằng
Quần màu lục đỏ thướt tha buông
Đạp thanh các bạn thường hay rủ
Bước nhỏ giày uyên chẳng dễ dàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)