Môi đỏ hàm răng ngọc dễ ưa
Mây xanh muốn xuống độ cao vừa
Cũng hay hát đến nơi tình tứ
Giữ chậm châm âm ánh mắt đưa


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)