Môi đỏ hàm răng ngọc dễ ưa
Mây xanh muốn xuống độ cao vừa
Cũng hay hát đến nơi tình tứ
Giữ chậm châm âm ánh mắt đưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)