Trước cửa cắm đầy liễu biếc
Lại đã thanh minh sang tiết
Năm tháng chẳng tha người
Ánh tóc bạc rồi có biết
Có biết
Có biết
Cạn một chén xuân cho hết

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.