Gửi lời đến xem hoa những kẻ
Tiết thanh minh trời tốt đến chơi
Rồi đây mưa gió tơi bời
Gió mưa chỉ não lòng người chết thôi

tửu tận tình do tại