Nam Châu phương Bắc xa vời
Tiết thanh minh tới cả trời sáng trong
Ra cồn lớn bé dăng dăng
Bạc vàng phấp phới dải ngang trên mồ
Rượu ngon tưới cỏ một hồ
Cầu cho các việc nhỏ to tốt lành
Vợ con ở chốn quê mình
Chút lòng báo đáp sinh thành vậy thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)