Xin hỏi có một bài thơ nhan đề Tháp tự vịnh  hay Vịnh Chùa Tháp, nghe nói là của Khiếu Năng Tĩnh nhưng không tìm thấy ở trang thơ
ai có nguồn xin làm rõ
xin cám ơn