Đoan dương chiều nắng như nung
Trên yên ướt sũng như ngâm nước rồi
Thiết gì đến sự nghe chơi
Vừa nóng vừa đói ai ngồi cho yên
Cá rô rau rút canh thơm
Gió tây dưới bóng đa râm hữu tình
Chân tê lê chẳng nổi mình
Có tên từ đó ai rành biết không?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)