Làm quan đã trải nhiều năm
Bắc Nam đâu có ngại ngần lang yên
Họ Ngô cô gái chùa Tuyền
Hiên tây màn thuý vén liền cửa lên
Chuyện đời chén chén mời khuyên
Them dầu kể lể hàn huyên đáy lòng
Khuya nằm vẫn thức chong chong
Ngày nào gặp lại ròng ròng lệ rơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)