Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 07:18

寄阮大人

同窗而且又同僚,
豈可無言墓與朝?
今若倚人尋活計,
有梯他日首安翹?

 

Ký Nguyễn đại nhân

Đồng song nhi thả hựu đồng liêu,
Khởi khả vô ngôn mộ dữ triêu?
Kim nhược ỷ nhân tầm hoạt kế,
Hữu thê tha nhật thủ an kiều?

 

Dịch nghĩa

Cùng học mà lại cùng làm quan
Thì sao không nói tường tận việc buổi sớm ban đầu?
Nếu dựa vào người tìm kế sống
Ví như cái thang thì ngày khác sao ngẩng đầu lên được?


Nguyên chú: Ông này đang làm quan tổng đốc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Xưa cùng học nay lại cùng quan
Chẳng nói đầu đuôi để luận bàn?
Nếu cứ tựa người tìm kế sống
Nhờ thang, sao ngẩng nổi đầu lên?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xưa cùng học, nay cùng quan
Đầu đuôi chẳng để luận bàn cớ sao?
Dựa người đâu phải chước hay
Cậy thang, sao ngẩng nổi đầu nhìn lên?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mà nay cùng học lại cùng quan,
Nói sớm sao không để luận bàn,
Nếu cứ dựa người tìm kế sống,
Ngẩng đầu sao dám kẻ nhờ thang?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời