28/05/2022 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguyễn đại nhân
寄阮大人

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 07:18

 

Nguyên tác

同窗而且又同僚,
豈可無言墓與朝?
今若倚人尋活計,
有梯他日首安翹?

Phiên âm

Đồng song nhi thả hựu đồng liêu,
Khởi khả vô ngôn mộ dữ triêu?
Kim nhược ỷ nhân tầm hoạt kế,
Hữu thê tha nhật thủ an kiều?

Dịch nghĩa

Cùng học mà lại cùng làm quan
Thì sao không nói tường tận việc buổi sớm ban đầu?
Nếu dựa vào người tìm kế sống
Ví như cái thang thì ngày khác sao ngẩng đầu lên được?

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Xưa cùng học nay lại cùng quan
Chẳng nói đầu đuôi để luận bàn?
Nếu cứ tựa người tìm kế sống
Nhờ thang, sao ngẩng nổi đầu lên?
Nguyên chú: Ông này đang làm quan tổng đốc.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Ký Nguyễn đại nhân