23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
180 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (283 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 18/12/2019 16:20 bởi tôn tiền tử
Dương Văn Vượng là nhà nghiên cứu Hán Nôm, công tác tại Viện bảo tàng lịch sử tỉnh Nam Định.

 

Thơ dịch tác giả khác

An Khí Sử (Việt Nam)

Bạch Đông Ôn (Việt Nam)

Bùi Đạt (Việt Nam)

Bùi Đình Tán (Việt Nam)

Bùi Hướng Thành (Việt Nam)

Bùi Kỷ (Việt Nam)

Bùi Thức (Việt Nam)

Bùi Văn Dị (Việt Nam)

Bùi Viết Lương (Việt Nam)

Dương Bang Bản (Việt Nam)

Dương Bật Trạc (Việt Nam)

Dương Đức Kỳ (Việt Nam)

Dương Xân (Việt Nam)

Đào Sư Tích (Việt Nam)

Đinh Gia Hội (Việt Nam)

Đỗ Hựu (Việt Nam)

Đỗ Văn Thố (Việt Nam)

Hoàng Mông (Việt Nam)

Khiếu Năng Tĩnh (Việt Nam)

 1. Bản tỉnh môn nhân điếu thi
  2
 2. Bắc trình thán
  3
 3. Bệnh hậu tức sự
  1
 4. Cáo gia nhi
  2
 5. Cúc vịnh
  3
 6. Dạ trú Gia Định
  2
 7. Dạ túc Hội An phùng chức phường
  2
 8. Dung thụ Thánh Mẫu phần
  2
 9. Dữ kinh sư thương hữu quyên tiền dưỡng du đao
  2
 10. Đại Giác tự
  3
 11. Đăng đồ
  2
 12. Đề nhất phàm phong thuận đồ
  3
 13. Đông từ
  3
 14. Hạ từ
  3
 15. Hiếu trung nhất niệm cách
  3
 16. Huệ Nam điện
  2
 17. Huynh đệ đồng khoa cách
  3
 18. Hương Canh
  2
 19. Hương giang ngộ Trần cư sĩ thoại cựu
  2
 20. Hương Tích tự
  4
 21. Kiếm hồ thế thuyết
  1
 22. Ký Nguyễn đại nhân
  3
 23. Ký Thiện Đễ thân hữu
  3
 24. Lâm Tri trà
  3
 25. Linh giang tảo độ
  2
 26. Lộ quá Lạc Dương tức sự
  2
 27. Mai vịnh
  3
 28. Nam thành lão ca giả
  2
 29. Ngôn chí
  1
 30. Nhân hồi gia tu tổ đường dữ hương cựu hữu
  2
 31. Nhân ngôn ngũ liễm quả
  2
 32. Phòng thành
  1
 33. Phu phụ tương kính như tân cách
  2
 34. Phụ từ tử hiếu cách
  3
 35. Phụng lâm thí trường
  2
 36. Phụng mệnh quan dân
  2
 37. Phụng vãng chư xứ tuyên thiết các đội dân binh
  1
 38. Quân minh thần lương cách
  1
 39. Sinh cư loạn thế
  2
 40. Tang miếu thướng sớ cáo bệnh
  2
 41. Tây Mỗ Thánh Mẫu từ
  2
 42. Thạch Tuyền tự mộ vũ ngộ cố thê
  1
 43. Thanh minh
  2
 44. Thọ Tung phúc thần
  2
 45. Thu từ
  2
 46. Tị phong thủ hồi cách
  2
 47. Tiên Nhân động
  1
 48. Trúc vịnh
  2
 49. Tùng vịnh
  2
 50. Tự thán
  2
 51. Tý nguyệt như kinh quá Thuý sơn dữ lương hữu Từ đại nhân
  2
 52. Ứng thượng sử chư quan tác hưng bang bài ngoại kế
  2
 53. Vọng Phu thạch
  2
 54. Vũ Xá Bái quận công
  2
 55. Xuân du
  2
 56. Xuân huyên tịnh mậu cách
  1
 57. Xuân từ
  3

Lê Hiến Giản (Việt Nam)

Lê Vinh Lộc (Việt Nam)

Lương Thế Vinh (Việt Nam)

Lý Trần Thản (Việt Nam)

Ngô Thế Vinh (Việt Nam)

Nguyễn Diễn (Việt Nam)

Nguyễn Địch (Việt Nam)

Nguyễn Đức Hùng (Việt Nam)

Nguyễn Khắc Hiếu (Việt Nam)

Nguyễn Khuyến (Việt Nam)

Nguyễn Kỳ (Việt Nam)

Nguyễn Nghĩa Thọ (Việt Nam)

Nguyễn Như Lâm (Việt Nam)

Nguyễn Quốc Hiệu (Việt Nam)

Nguyễn Sư Hựu (Việt Nam)

Nguyễn Tông Lan (Việt Nam)

Nguyễn Tông Mại (Việt Nam)

Nguyễn Tông Mạo (Việt Nam)

Nguyễn Văn Tĩnh (Việt Nam)

Phạm Duy Chất (Việt Nam)

Phạm Đãi Đán (Việt Nam)

Phạm Đình Kính (Việt Nam)

Phạm Đôn Chính (Việt Nam)

Phạm Như Giao (Việt Nam)

Phạm Trọng Huyến (Việt Nam)

Phạm Viết Tuấn (Việt Nam)

Phan Tế (Việt Nam)

Tạ Đình Huy (Việt Nam)

Trần Bảo (Việt Nam)

Trần Bích Hoành (Việt Nam)

Trần Đạo Tái (Việt Nam)

Trần Đăng Huỳnh (Việt Nam)

Trần Đôn Phục (Việt Nam)

Trần Huy Liễn (Việt Nam)

Trần Kỳ (Việt Nam)

Trần Thiên Dư (Việt Nam)

Trần Tông Lỗ (Việt Nam)

Trần Trùng Quang Đế (Việt Nam)

Trình Thuấn Du (Việt Nam)

Trương Công Giai (Việt Nam)

Trương Minh Lượng (Việt Nam)

Vũ Công Độ (Việt Nam)

Vũ Duy Thiện (Việt Nam)

Vũ Duy Tuân (Việt Nam)

Vũ Duy Vỹ (Việt Nam)

Vũ Hoán (Việt Nam)

Vũ Huy Trác (Việt Nam)

Vũ Hữu Lợi (Việt Nam)

Vũ Thiện Đễ (Việt Nam)

Vũ Triệt Vũ (Việt Nam)

Vũ Văn Lý (Việt Nam)

Vũ Vĩnh Trinh (Việt Nam)