Dương Bang Bản 陽邦本, không rõ năm sinh năm mất, người xã An Cừ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ Nhị giáp Tiến sĩ xuất thân khoa Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức (1484), làm quan Lễ bộ thượng thư, Thiếu bảo, Đông các Đại học sĩ kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu tri kinh diên sự tước Đôn Thư bá. Ông được vua Lê ban quốc tính đổi thành Lê Tung 黎嵩. Dương Bang Bản mất năm 63 tuổi, hiện có từ đường dòng họ ở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Ông còn được phối thờ tại đình Chảy cùng xã.

Tác phẩm:
- Việt giám thông khảo tổng luận 越鑑通考總論
- Giang hồ chí sự 江湖誌事

 

Giang hồ chí sự - 江湖誌事

Tuyển tập chung