Lo việc xưa nay nói tại người,
Minh Công rào đón thật hơn đời.
Đinh Hoàng nếu biết phòng khi biến,
Lê chúa còn đâu lối cướp ngôi.
Long Việt bạo tàn hòng giữ nghiệp,
Lư thành tan tác khác xưa rồi.
Phật vương nắm lấy cơ trời đổi,
Ân oán vẫn xoay đáng sợ ôi.

tửu tận tình do tại