報應

謀事從來語在人,
明公心地至恩勤。
丁皇若識先防變,
黎主何方後篡君。
龍鉞暴殘難取業,
蘆都嚴謹易更新。
佛王早佔天機轉,
報應誠然有怨恩。

 

Báo ứng

Mưu sự tòng lai ngữ tại nhân,
Minh Công tâm địa chí ân cần.
Đinh Hoàng nhược thức tiên phòng biến,
Lê chúa hà phương hậu thoán quân.
Long Việt bạo tàn nan thủ nghiệp,
Lư đô nghiêm cẩn dị canh tân.
Phật vương tảo chiếm thiên cơ chuyển,
Báo ứng thành nhiên hữu oán ân.

 

Dịch nghĩa

Xưa nay lo việc đều là do con người,
Tâm trí, tài cán của Trần Minh Công quả là hơn người.
Đinh Tiên Hoàng nếu biết lo đề phòng khi biến,
Thì Lê Hoàn đâu có lối để cướp ngôi.
Lê Long Việt sống tàn bạo, sao giữ nổi cơ đồ,
Thành Hoa Lư đã đổi khác xưa rồi.
Lý Công Uẩn đã nắm được cơ trời vận nước,
Báo ứng việc oán ân là lẽ đương nhiên trên trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Lo việc xưa nay nói tại người,
Minh Công rào đón thật hơn đời.
Đinh Hoàng nếu biết phòng khi biến,
Lê chúa còn đâu lối cướp ngôi.
Long Việt bạo tàn hòng giữ nghiệp,
Lư thành tan tác khác xưa rồi.
Phật vương nắm lấy cơ trời đổi,
Ân oán vẫn xoay đáng sợ ôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Xưa nay lo việc đều do người,
Tâm trí, tài cán của Minh Công
Tiên Hoàng nếu biết lo phòng biến,
Thì đâu có lối để cướp ngôi.
Việt vương bạo tàn, sao giữ mãi,
Hoa Lư đã đổi khác xưa rồi.
Công Uẩn đạt thiên cơ thời vận,
Báo ứng oán ân lẽ do trời.

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa nay lo việc đều do người,
Tài trí Minh Công quả khác đời.
Bộ Lĩnh nếu lo phòng có biến,
Lê Hoàn đâu lối cướp ngôi trời.
Lê Long Việt giữ cơ đồ bạo,
Thành Hoa Lư đổi khác xưa rồi.
Lý Công Uẩn nắm cơ trời vận,
Báo ứng trên đời ân oán thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời