鄧公故宅祠

久慕今天始至祠,
前年功業見於斯。
五間南向風光好,
一世雄心石記書。
故國山河新帝復,
當時仇恨望公舒。
古來已定分茅處,
北寇何能強破歟。

 

Đặng công cố trạch từ

Cửu mộ kim thiên thuỷ chí từ,
Tiền niên công nghiệp kiến ư tư.
Ngũ gian nam hướng phong quang hảo,
Nhất thế hùng tâm thạch ký thư.
Cố quốc sơn hà tân đế phục,
Đương thì cừu hận vọng công thư.
Cổ lai dĩ định phân mao xứ,
Bắc khấu hà năng cưỡng phá dư.


Đây là đền thờ Đặng Tất, Đặng Dung, ở Can Lộc, Hà Tĩnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Biết lâu, nay tới miếu ngài
Thuở xưa sự nghiệp phôi phai thế này
Hướng nam phong cảnh là đây
Anh hùng bia khắc chí đầy ngàn thu
Giang sơn sạch bóng quân thù
Ngày xưa mối hận tẩy trừ đã xong
Truyền đời phân định non sông
Giặc kia há lại đem lòng cướp đi?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Biết lâu, nay tự tới đền ngài,
Sự nghiệp năm xưa thấy lúc này.
Phong cảnh hướng nam năm khoảng tốt,
Hùng tâm một thuở bia ghi đầy.
Giang sơn nước cũ vua quang phục,
Mối hận ngày xưa xong có ngày.
Biên cảnh non sông xưa đã định,
Há nào giặc Bắc cướp đi ngay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời