Biết lâu, nay tới miếu ngài
Thuở xưa sự nghiệp phôi phai thế này
Hướng nam phong cảnh là đây
Anh hùng bia khắc chí đầy ngàn thu
Giang sơn sạch bóng quân thù
Ngày xưa mối hận tẩy trừ đã xong
Truyền đời phân định non sông
Giặc kia há lại đem lòng cướp đi?

tửu tận tình do tại