Muốn giết Lê Hoàn ở bãi sông
Một ngàn binh sĩ thật oai phong
Đôi bờ hai cánh thành mưu sách
Rừng rậm, ba quân quyết một lòng
Trời lánh họ Đinh, giặc chẳng chết
Đất không nơi ẩn, nghiệp đi tong
Năm trăm năm trải, dân thờ phụng
Danh hiệu “Kình Thiên” triều Lý phong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)