Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Triệu Trung (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2020 15:30

趙中

南方尋至輔陳家,
為恨元朝政跡苛。
由禮伏兵開前雨,
行仁半伐冒刀羅。
高堂作室初來隱,
下戶迴居望德歌。
每見思人留譜內,
皆傳趙將有功多。

 

Triệu Trung

Nam phương tầm chí phụ Trần gia,
Vị hận Nguyên triều chính tích hà.
Do Lễ phục binh khai tiền vũ,
Hành Nhân bán phạt mạo đao la.
Cao Đường tác thất sơ lai ẩn,
Hạ Hộ hồi cư vọng đức ca.
Mỗi kiến tư nhân lưu phả nội,
Giai truyền Triệu tướng hữu công đa.


Lần chống Nguyên Mông lần hai, trong đội quân Trần Nhật Duật lại có nhiều binh sĩ nhà Tống, là những người mong được đánh quân Nguyên. Khi đóng quân ở Tuyên Quang, Nhật Duật thu nhận họ. Trong số đó có Triệu Trung là gia tướng của Nhật Duật, đã chiến đấu dũng cảm ở cửa Hàm Tử, lập công lớn.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Phương nam tìm đến giúp vua Trần
Vì giận quân Nguyên tàn sát dân
Do Lễ trận tiền tên bão táp
Hành Nhân đao kiếm giữa ngàn quân
Cao Đường nhà cũ khi vừa đến
Hạ Hộ giúp đời việc nghĩa ân
Thường thấy tư gia ghi phả tích
Triệu tướng quân xưa vị công thần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phương nam tìm đến giúp nhà Trần,
Vì hận triều Nguyên hà khắc dân.
Do Lễ phục binh khai bão táp,
Hành Nhân chinh phạt nữa ngàn quân
Cao Đường tạo chốn nhà về ẩn,
Hạ Hộ hồi cư trông nghĩa nhân.
Mỗi một tư gia lưu phả tích,
Đều truyền Triệu tướng vị công thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời