Phương nam tìm đến giúp vua Trần
Vì giận quân Nguyên tàn sát dân
Do Lễ trận tiền tên bão táp
Hành Nhân đao kiếm giữa ngàn quân
Cao Đường nhà cũ khi vừa đến
Hạ Hộ giúp đời việc nghĩa ân
Thường thấy tư gia ghi phả tích
Triệu tướng quân xưa vị công thần

tửu tận tình do tại