Mặt tây phương bắc vẫy vùng
Chiêu Văn trong mộng trời từng ban ân
Miễu thôn đối với mẫu thân
Lòng từ xã Phúc bần dân trông chờ
Giặc tan bầu rượu túi thơ
Khuyên người tương trợ chăm lo cấy cày
Tôn thờ đền miếu dựng xây
Ba mươi sáu chốn, chốn này chính tông

tửu tận tình do tại