Không giống trần gian phải có cơm,
Hương hoa cũng rõ được nguồn cơn.
Sinh thời Trần tướng xây chùa gạch,
Khi mất dân Lăng cúng nước trong.
Đem của cứu người lòng rộng mở,
Dựng đình hóng gió giúp làng thôn.
Vương hầu như thế xưa nay hiếm,
Đoán chắc khi về Phật rước luôn.

tửu tận tình do tại