Đối mẹ hiền, thờ vua trung, muôn thuở oai danh lừng lẫy;
Vọng Doanh sau, Phúc Chỉ trước, ngàn thu hương khói thơm tho.

tửu tận tình do tại