Cũng là cháu ngoại của Vua Hùng
Vì sợ cơ đồ lọt kẻ hung
Âu Lạc ra tay quy một mối
Nước non kéo lại mái nhà chung
Đuổi Tần binh pháp ai so nổi
Chống Triệu đâu ngờ bị thế cùng
Thua trận chiều hôm về biển cả
Trên ban quốc tế có đài phong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)