Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Ỷ Lan (1)

Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2019 19:05

椅蘭元妃

土磊何靈出此人,
聖宗初遇已昏沈。
同居帝室九餘夏,
擅作威權四十春。
皇后泉間猶飮恨,
李公乂鎭豈忘恩。
濟貧除禍能留德,
百簇禪關亦未神。

 

Ỷ Lan nguyên phi

Thổ Lỗi hà linh xuất thử nhân,
Thánh tông sơ ngộ dĩ hôn trầm.
Đồng cư đế thất cửu dư hạ,
Thiện tác uy quyền tứ thập xuân.
Hoàng hậu tuyền gian do ẩm hận,
Lý công Nghệ trấn khởi vong ân.
Tế bần trừ hoạ năng lưu đức,
Bách thốc thiền quan diệc vị thần.

 

Dịch nghĩa

Đất Thổ Lỗi linh thiêng thế nào lại sinh ra bậc người này
Khi vua Thánh Tông mới gặp mà đã say đắm
Người ở cùng vua chỉ qua chừng chín mùa hè
Còn uy quyền thì gìn giữ được tới bốn mươi năm
Hoàng hậu ở chốn suối vàng vẫn còn ôm mối hận
Ông họ Lý trấn thủ Nghệ An sao quên được nghĩa ân
Cứu nghèo, giải nguy để lại nhiều công đức
Nhưng còn xây trăm cửa thiền nên chưa phải là bậc thần tiên


Dương hoàng hậu vợ vua Lý Thánh Tông có người con, định xin Lý Đạo Thành cho con nối ngôi, nhưng Đạo Thành nhận di chiếu của Thánh Tông cho con bà Ỷ Lan nối ngôi. Khi Thánh Tông mất, bà Ỷ Lan buông rèm làm việc nước, đã thâm ý đem nhốt Dương hoàng hậu vào ngục.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Thổ Lỗi vùng thiêng, gái thục hiền
Thánh Tông mới gặp đã nên duyên
Chín mùa hè cạnh ngai hoàng đế
Bốn chục xuân trên đỉnh bính quyền
Dương Hậu cõi âm tình vẫn hận
Đạo Thành xứ Nghệ nghĩa nào quên
Cứu nghèo trừ hoạ bao công đức
Bởi dựng trăm chùa, khó sánh tiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Thổ Lỗi đất linh thật thế à?
Thánh Tông vửa gặp, gỡ không ra.
Chín mùa hạ ái vua mê mệt,
Bốn chục xuân quyền tiếng vọng xa.
Hoàng Hậu suối vàng thì hận mợ,
Lý công xứ Nghệ lại ơn bà.
Sắc, công xứng sánh tiên, không phải,
Khoái dựng lắm chùa, phí quá ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Linh thiêng Thổ Lỗi sinh người này,
Vua Thánh Tông vừa gặp đắm say.
Người ở cùng vua qua chín hạ,
Uy quyền giữ bốn mươi năm đầy.
Suối vàng hoàng hậu còn ôm hận,
Ân nghĩa Đạo Thành quên khó thay!
Công đức cứu nghèo nhiều để lại,
Xây trăm cửa Phật chẳng thần ngay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời