Người phương Bắc gọi đây cửa quỷ
Biết vậy còn đến thí mạng sao
Chim cao, chướng khí lăn nhào
Rợ hung, thành ẩn thế nào cho yên
Trời Nam riêng xưng thần nộp cống
Đất Việt này mong sống thái bình
Chữ đề, ngoảnh mặt cho tinh
Chớ tham mở đất, bỏ mình nơi đây

tửu tận tình do tại