Cổ truyền thờ vị Câu Mang
Sau thờ thêm một chàng Trương chán đời
Vạ oan do nói thẳng lời
Chỉ vì phụng đạo lưu người tiếng thơm
Kẻ nghèo khuyên khẩn đất hoang
Dạy trai thợ mộc mở mang tay nghề
Đình to, ân huệ mọi bề
Hàng năm mở hội người về khói hương

tửu tận tình do tại