Trên hồ gò đất có sơn đình,
Thấp thoáng trong cây mây rủ manh.
Mưa tự nửa trời sàng lá biếc,
Gieo đầu mái ngói tiếng tiền xanh.
An nhàn ông lớn lo chi nữa,
Quyền quý ngôi oai đủ lắm hình.
Họ thấy tưởng rằng ta cũng thế,
Tơ vò muôn mối cởi thêm kinh.

tửu tận tình do tại