Thiên Quan cửa ải thật không ngoa
Chẳng biết tên này ai đặt ra
Sóng dữ thuyền bè sao vượt nổi
Núi ngàn ngăn dựng ngựa khó qua
Giặc Minh thất bại rơi xương lại
Thời Đường tan tác đạo quân tà
Trời còn phảng phất hồn ma quỷ
Qua đây ai dám thưởng trăng hoa!

tửu tận tình do tại