過丁裴二公廟

維言丁帝後孫人,
棸得千餘隱谷嶙。
糧少安能持計久,
才疏豈可設謀真。
李家若見初衰兆,
蘆邑難圖喚義民。
山下苔封存一廟,
四時香火記先恩。

 

Quá Đinh Bùi nhị công miếu

Duy ngôn Đinh đế hậu tôn nhân,
Trâu đắc thiên dư ẩn Cốc lân.
Lương thiểu an năng trì kế cửu,
Tài sơ khởi khả thiết mưu chân.
Lý gia nhược kiến sơ suy triệu,
Lư ấp nan đồ hoán nghĩa dân.
Sơn hạ đài phong tồn nhất miếu,
Tứ thời hương hoả ký tiên ân.

 

Dịch nghĩa

Dù nói rằng là cháu chắt dòng dõi vua Đinh
Chiêu dụ được hơn ngàn người trú ẩn tại nơi làng Cốc
Do lương thực ít thì làm sao giữ gìn được bền lâu
Lại kém tài nghĩ sao ra mẹo giỏi
Tuy nhà Lý đã thấy vẻ suy vi
Nhưng còn khó kêu gọi dân tình khôi phục lại làng Lư
Nay dưới núi rêu phong hãy còn ngôi miếu
Bốn mùa khói nhang ý nhớ về thuở trước[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Tuy rằng hậu duệ vua Đinh
Làng Cốc tụ nghĩa ẩn mình ngàn quân
Kế dài, lương ít gian truân
Tài nông sao nghĩ mưu thần, mẹo sâu
Triều Lý dẫu nhạt nhiệm màu
Cũng khó khôi phục cơ cầu làng Lư
Dưới núi rêu phủ linh từ
Ơn sâu thuở trước bốn mùa khói nhang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dù rằng cháu chắt dòng vua Đinh,
Chiêu dụ ngàn người Cốc ẩn mình.
Sao giữ bền lâu lương thực ít?
Kém tài khó nghĩ được mưu kinh.
Suy vi tuy thấy triều nhà Lý,
Nhưng khó phục ngôi Lư cảm tình.
Nay núi rêu phong còn một miếu,
Bốn mùa nhang khói nhớ hiền minh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời