Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Giang Phú. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nhân kiến (Dương Bang Bản): Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Trên hồ gò đất có sơn đình,
Thấp thoáng trong cây mây rủ manh.
Mưa tự nửa trời sàng lá biếc,
Gieo đầu mái ngói tiếng tiền xanh.
An nhàn ông lớn lo chi nữa,
Quyền quý ngôi oai đủ lắm hình.
Họ thấy tưởng rằng ta cũng thế,
Tơ vò muôn mối cởi thêm kinh.

Ảnh đại diện

Thiên Quan giang (Dương Bang Bản): Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Thiên Quan cửa ải thật không ngoa
Chẳng biết tên này ai đặt ra
Sóng dữ thuyền bè sao vượt nổi
Núi ngàn ngăn dựng ngựa khó qua
Giặc Minh thất bại rơi xương lại
Thời Đường tan tác đạo quân tà
Trời còn phảng phất hồn ma quỷ
Qua đây ai dám thưởng trăng hoa!

Ảnh đại diện

Quỷ Môn quan (Dương Bang Bản): Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Người phương Bắc gọi đây cửa quỷ
Biết vậy còn đến thí mạng sao
Chim cao, chướng khí lăn nhào
Rợ hung, thành ẩn thế nào cho yên
Trời Nam riêng xưng thần nộp cống
Đất Việt này mong sống thái bình
Chữ đề, ngoảnh mặt cho tinh
Chớ tham mở đất, bỏ mình nơi đây

Ảnh đại diện

Đặng công cố trạch từ (Dương Bang Bản): Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Biết lâu, nay tới miếu ngài
Thuở xưa sự nghiệp phôi phai thế này
Hướng nam phong cảnh là đây
Anh hùng bia khắc chí đầy ngàn thu
Giang sơn sạch bóng quân thù
Ngày xưa mối hận tẩy trừ đã xong
Truyền đời phân định non sông
Giặc kia há lại đem lòng cướp đi?

Ảnh đại diện

Kim Tông trại (Dương Bang Bản): Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Đây chốn Đặng Dung lập chiến doanh
Diệt thù, việc nghĩa trọn thanh danh
Ba trăm thuyền trận đâu là nhỏ
Tám ngàn binh mã dựng nên thành
Bối rối nỗi lòng cơn gió thổi
Bàng hoàng súng giặc tim đập nhanh
Cơ trời thất thủ chừng đã rõ
Đau hận Kim Tông vết chẳng lành

Ảnh đại diện

Kình Thiên đại vương (Dương Bang Bản): Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Muốn giết Lê Hoàn ở bãi sông
Một ngàn binh sĩ thật oai phong
Đôi bờ hai cánh thành mưu sách
Rừng rậm, ba quân quyết một lòng
Trời lánh họ Đinh, giặc chẳng chết
Đất không nơi ẩn, nghiệp đi tong
Năm trăm năm trải, dân thờ phụng
Danh hiệu “Kình Thiên” triều Lý phong

Ảnh đại diện

Quá Đinh Bùi nhị công miếu (Dương Bang Bản): Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Tuy rằng hậu duệ vua Đinh
Làng Cốc tụ nghĩa ẩn mình ngàn quân
Kế dài, lương ít gian truân
Tài nông sao nghĩ mưu thần, mẹo sâu
Triều Lý dẫu nhạt nhiệm màu
Cũng khó khôi phục cơ cầu làng Lư
Dưới núi rêu phủ linh từ
Ơn sâu thuở trước bốn mùa khói nhang

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]