khác bà Lương, mở hàng bán quán
mà hát ca hội toán quân gian
sắc tài rử giặc, an toàn
diệu kế, thắt túi thả làn trôi sông
gái lúc thịnh thành công bước hiểm
thời bĩ suy, quan biến nơi nào
tài hèn tôi biết tính sao
ngôi nhà xiêu mái, tuổi cao xế chiều

tửu tận tình do tại