Cuối Trần phả chép Đặng bình chương,
Đây chốn cùng cha gội tuyết sương.
Giết giặc xông pha trai quyết tỏ,
Thác rồi anh khí trấn Nam cương.
Khe Chuông tụ nghĩa lòng dân nhớ,
Hồng Lĩnh chiêu binh bia mãi tường.
Tôi vượt sông này nghe việc cũ,
Tỏ bầy yêu kính đất Thuần Hương.

tửu tận tình do tại