Gặp gỡ suy ra cũng tự trời
Làm trai có học mới nên người
Gái thì từ bé hay điều kính
Lớn giữ nhà yên mọi việc vui

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)