Mai mọc nơi này tự thuở xưa
Thành tên danh địa đến bây giờ
Tiền nhân khai phá công không nhỏ
Phải biết chung nhau giữ cõi bờ
Phụ nữ bế con bên trái cửa
Cũng không để giặc nhảy vô nhà
Ta làm trai sống cùng sông núi
Còn đợi gì mà chẳng đứng ra

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)