Một nhà già cả đủ xuân huyên
Gương sáng tròn trong bóng rợp hiên
Con cháu gần xa đều thành đạt
Chẳng lo sa ngã khỏi ưu phiền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)