Tương truyền ba sáu động tiên
Đây là một động giữa miền hoang sơ
Nhỏ to nhũ chảy cam hồ
Mập mờ hang hốc sen hô mấy đài
Giai nhân theo bóng dương soi
Thước kêu viễn khách bồi hồi quay lưng
Chiến tranh xương trắng từng vùng
Cắt da gió lạnh não nùng bi ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)