Vua nên giữ đạo kính tin
Tôi nên sớm nghĩ một niềm cúc cung
Nước nhà mới thấy hanh thông
Ngàn thu chẳng sợ đường cùng đến thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)