08/05/2021 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quân minh thần lương cách
君明臣良格

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2014 12:18

 

Nguyên tác

君須知敬在心中,
臣早當思一世恭。
始見眼前家國旺,
千秋不慮落途窮。

Phiên âm

Quân tu tri kính tại tâm trung,
Thần tảo đương tư nhất thế cung.
Thuỷ kiến nhãn tiền gia quốc vượng,
Thiên thu bất lự lạc đồ cùng.

Dịch nghĩa

Là vua từ trong lòng phải hiểu nghĩa kính tin
Là bề rôi phải sớm hiểu việc một đời cung phụng
Thì trước mắt mới thấy nước nhà thịnh vượng
Mà ngàn thu chẳng lo rơi vào con đường cùng quẫn

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Vua nên giữ đạo kính tin
Tôi nên sớm nghĩ một niềm cúc cung
Nước nhà mới thấy hanh thông
Ngàn thu chẳng sợ đường cùng đến thân
Lấy ý tư bài thơ của Vũ Huy Trác: “Vi quân lãn vô tin, Vi thần đại bất trung, Gia quốc hà hữu vĩnh, Khổng Mạnh diệc ngôn cùng” (Vua lười chẳng kính tin, Là tôi lạc nhác bỏ liền chữ trung, Nước nhà rơi đến chỗ cùng, Gọi thầy Khổng Mạnh nói không phép gì).

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Quân minh thần lương cách