Phòng thành xây dựng vì ai
Lòng người xưa vẫn hoà hài với nhau
Đắp kiên cố phòng thủ đâu
Gươm đao tàn sát, mặt nào gây ra

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)