Cùng bạn gần trưa dạo Kiếm hồ
Neo thuyền dưới liễu chuyện đế đô
Giang sơn vạn dặm quân thù chiếm
Phong hoá ngàn thu giống khác lo
Chẳng liệu mai sau điều sống chết
Chỉ hay trước mắt sự sang giàu
Vô tài sớm trở về quê cũ
Chịu cảnh dân mình kiếp ngựa trâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)