Triều Lê Bảo Thái thứ hai
Trần công Minh Đạt đến nơi đất này
Tránh sưu trú ở rừng cây
Mới qua khổ thuế lại hay tội nhờ
Cuối thời đánh dẹp trở về
Có tên thôn gọi làng Nho biệt hàng
Người ta mấy kẻ cửu trường
Bảy mươi đã nói tuổi thường hiếm hoi
Đế Vương như ngựa chạy rồi
Than phiền những chuyện trên đời oái oăm


Nguồn: Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược, Thư viện tỉnh Nam Định, 2000