Muốn mở trường dạy người nghèo
Chính tà không học biết theo lối nào
"Hoá nhi sơ tập" viết đầu
"Huấn trưởng" lại tiếp để sau học đòi
Không trí khó giữ hoà hài
Trừ quân bạo ngược kém tài sao nên
Già này đền báo tổ tiên
Yên hà vui thú cháo cơm qua ngày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)