03/06/2023 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh
清明

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2014 07:50

 

Nguyên tác

北望南洲萬里途,
清明此日雨雲無。
後先大小瀕來墓,
上下金銀布滿墟。
酒洒一壼留莽草,
心祈諸事早豊餘。
妻而在貫今非異,
少報生成世世如。

Phiên âm

Bắc vọng Nam Châu[1] vạn lý đồ,
Thanh minh thử nhật vũ vân vô.
Hậu tiên đại tiểu tần lai mộ,
Thượng hạ kim ngân bố mãn khư.
Tửu sái nhất hồ lưu mãng thảo,
Tâm kỳ chư sự tảo phong dư.
Thê nhi tại quán kim phi dị,
Thiểu báo sinh thành thế thế như.

Dịch nghĩa

Trông về phương Bắc đất Nam Châu cách xa vạn dặm
Tiết thanh minh hôm nay không có mây mưa
Kẻ trước người sau lớn bé khác nhau viếng mộ
Vàng bạc thấp cao bay liệng khắp cồn
Tưới hồ rượu lên đám cỏ
Trong tâm nguyện ước mọi việc đều tốt lành thừa thãi
Vợ con mình ở quê chắc cũng vậy
Chút để báo đáp ơn sinh thành có thể

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nam Châu phương Bắc xa vời
Tiết thanh minh tới cả trời sáng trong
Ra cồn lớn bé dăng dăng
Bạc vàng phấp phới dải ngang trên mồ
Rượu ngon tưới cỏ một hồ
Cầu cho các việc nhỏ to tốt lành
Vợ con ở chốn quê mình
Chút lòng báo đáp sinh thành vậy thôi
Nguyên chú: Lúc này tôi đang ở mạn Tây Nam đất Khơ-me.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010
[1] Quê hương tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Thanh minh