Uông Thù 汪洙 tự Đức Ôn 德溫, người Ninh Ba 寧波, học giả trứ danh đời Bắc Tống, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Phù 元符 thứ 3 (1100) đời Triết Tông, làm quan đến Quan văn điện Đại học sĩ.

 

Thần đồng thi - 神童詩