Sắc liễu ánh tà áo,
Đào soi bóng rượu hồng.
Trường An chàng trẻ tuổi,
Mê mải gió xuân nồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.