Vua trọng bậc anh hào,
Văn chương học tốt vào!
Chi chi đều thấp kém,
Chỉ đọc sách là cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.