Thần đồng thi gồm 47 bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt với lời lẽ và từ ngữ dung dị, dễ hiểu, đa phần được dùng để dạy trẻ học chữ và vỡ lòng theo nho học. Những bài thơ này tương truyền ban đầu do Uông Thù soạn, nhưng trong quá trình lưu truyền và phổ biến, đã được nhuận sắc lại hay bổ sung bài khác:
- Các bài 31 (Cửu nhật Long sơn ẩm) và 32 (Tạc nhật đăng cao bãi) là của Lý Bạch 李白.
- Bài 37 (Giải lạc tam thu diệp) của Lý Kiệu 李嶠.