Trẻ tuổi đăng khoa sớm,
Kinh đô trở lại làng.
Vũ Môn ba lớp sóng,
Một tiếng sấm kêu vang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.