Rả rích mưa không ngớt,
Tiết hàn thực lạnh căm.
Đỗ quyên hoa hé nở,
Huyết lệ nhuốm màu son.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.