“Thiên tự văn” ngày trước,
Nay nên học kỹ càng.
Thánh hiền trong đó cả,
Dạy trẻ cho làu thông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.